PENGABSTRAKAN AIR

PENGENALAN

Lembaga Sumber Air Negeri Kedah berperanan untuk menjalankan penyeliaan dan kawalan ke atas penggunaan dan aliran air di dalam mana-mana sumber air, sama ada berlaku secara semulajadi atas permukaan atau sub permukaan tanah. Sehubungan dengan itu, tiada seorang pun atau pihak berkuasa awam boleh atau terkecuali mengganggu aliran semulajadi air dalam mana-mana sumber air kecuali dengan jumlah tertentu yang telah dibenarkan oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dari semasa ke semasa.

Oleh yang demikian, kawalan pengambilan sumber air ini dibuat dengan pemberian lesen atas syarat-syarat yang dianggap wajar oleh Lembaga kepada mana-mana pihak berkuasa awam atau orang bagi mengusahakan sebarang kegiatan yang berhubungan dengan sumber-sumber air dan mengawalselia pemegang-pemegang lesen serta aktiviti-aktiviti mereka.

Aktiviti pengabstrakan air adalah merupakan aktiviti yang dikawalselia oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah di bawah Seksyen 28 Enakmen Sumber Air Kedah 2008. Di bawah peraturan ini, seseorang atau pihak berkuasa awam yang ingin mengambil air dari sesuatu sumber air semula jadi dikehendaki memohon lesen pengabstrakan air dari Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

PUNCA KUASA

  • Seksyen 24 Enakmen Sumber Air Kedah 2008
  • Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Pengabstrakan Air) 2015

FI DAN CAJ

Garis Panduan & Senarai Semak

Borang Permohonan

Borang Tuntutan Pemulangan Wang Sekuriti

TOP