Perundangan

Perundangan

Peruntukan Undang-Undang mengenai pengurusan bersepadu mengenai penggunaan, pembangunan dan perlindungan sumber air di Negeri Kedah.

Perundangan Utama

Enakmen Sumber Air Kedah 2008

Enakmen 7

Perundangan Subsidiari

Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa

K.P.U.11

Enakmen Penyemakan Undang-Undang (Kedah Darul Aman) 2005 (Pembetulan)

K.P.U.27

Kaedah-Kaedah Sumber Air Kedah (Fi dan Caj Air Mentah) 2013

K.P.U.2

Enakmen Sumber Air Kedah (Pindaan) 2014

Enakmen A11

Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Pengkompaunan Kesalahan) 2015

K.P.U.28

Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Pengabstrakan Air) 2015

K.P.U.29

Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Badan Perairan) 2015

K.P.U.30

Enakmen Sumber Air Kedah (Pindaan) 2015

Enakmen A30

Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Pelepasan Efluen) 2017

K.P.U.13

TOP