JAWATANKUASA AUDIT

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Pegawai Kewangan Negeri Kedah

Ahli

  • Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
  • Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian
  • Ketua Unit Dalam SUK Kedah

FUNGSI

Mengkaji pematuhan terhadap prosedur undang-undang dan peraturan-peraturan

Untuk menilai juruaudit luar dan memberi cadangan ke atas pelantikan seperti yang diperlukan

Memastikan tidak terdapat sekatan atau batasan yang tidak wajar yang boleh menjelaskan pelaksanaan audit luar

Untuk mengkaji penemuan dari pemeriksaan juruaudit luar dan syorkan penambahbaikan kepada Pihak Pengurusan.

Untuk memastikan semua isu yang dilaporkan juruaudit luar diselesaikan dengan memuaskan  dan memperakukan tindakan susulan

Untuk mengkaji penyata tahunan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah sebelum dibentangkan kepada Mesyuarat Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Mengesahkan kewujudan aset-aset dan menentukan ianya telah diakaunkan dengan betul serta dilindungi daripada sebarang jenis kerugian.

Menyemak kesahihan maklumat kewangan

Menjalankan pemeriksaan dan semakan khas yang diminta oleh pihak pengurusan termasuk menyiasat laporan penipuan, pecah amanah, kecurian dan pembaziran serta mencadangkan kawalan-kawalan untuk menghalang dan mengesan sebarang kejadian tersebut.

Untuk memeriksa hal-hal lain yang dirasakan perlu oleh jawatankuasa.

TOP