FUNGSI

Untuk memastikan perlindungan kehidupan yang menyokong kapasiti air dan ekosistem, memaksimumkan faedah ekonomik, sosial dan alam sekitar mereka untuk generasi sekarang dan masa hadapan dan mengelakkan apa-apa kesan yang buruk dalam penggunaan dan pembangunan sumber air

Untuk mengawal selia pemindahan air antara lembangan dalam negeri

Untuk menggalakkan dan memudahkan kerjasama dan penyelarasan antara agensi yang berlainan bagi penggunaan pelbagai fungsi sumber air

Untuk menyelaras cari gali dan pembangunan sumber air tambahan

Untuk membangunkan keupayaan dan kepakarannya untuk bertindak sebagai tempat rujukan pusat bagi isu pengurusan sumber air bersepadu dalam negeri

Untuk menasihati Pihak Berkuasa Negeri berkenaan dengan pengurusan dan pemindahan air antara negeri

TOP