PUNCA KUASA

Untuk meluluskan rancangan lembangan sungai yang disediakan oleh Pengarah Sumber Air untuk dikemukakan bagi kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

Untuk menasihati dan membantu Pihak Berkuasa Negeri dalam merumuskan atau mengkaji semula perundangan, arahan dan tatacara dengan tujuan untuk menggalakkan atau memudahkan pelaksanaan pengurusan sumber air bersepadu

Untuk meluluskan projek pembangunan yang berkaitan pengurusan sumber air bersepadu untuk dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri atau Persekutuan yang berkenaan dengan tujuan untuk memperoleh bantuan kewangan dan teknikal yang dikehendaki

Untuk membahagi negeri kepada daerah lembangan sungai, menetapkan dan menentukan sempadan mereka bagi pengurusan yang wajar oleh Jawatankuasa Lembangan Sungai

Untuk meluluskan dan mengeluarkan garis panduan, piawaian pelaksanaan, kaedah-kaedah dan tatacara mengenai pengurusan, penggunaan dan pemuliharaan sumber air

Untuk mengeluarkan kepada agensi berkaitan dan mana-mana orang lain, apa-apa arahan yang difikirkannya perlu

Untuk melakukan semua perkara yang perlu untuk atau bersampingan dengan penunaian fungsinya

TOP